Ši pirkimo – pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje atsargus.lt (toliau – elektroninė parduotuvė), nustato pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

Sutarties sudarymas

Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai pardavėjas pirkėjui išsiunčia el. laišką apie užsakymo priėmimą. Šios sutarties sąlygos laikoma neatsiejama sutarties dalimi.

Pirkėjo teisės, įsipareigojimai bei atsakomybė

  • Pirkėjas turi nedelsiant tikrinti gaunamas prekes, o apie pastebėtus trūkumus turi nedelsiant (per protingą laiką) pranešti pardavėjui.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka pirkėjo užsakymo.
  • Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, tikslumą ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

Pardavėjo teisės, įsipareigojimai bei atsakomybė

  • Pardavėjas turi teisę be išankstinių perspėjimų ir bet kuriuo metu keisti parduodamų prekių kainas.
  • Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos. Jos priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei yra apskaičiuojamos užsakymo metu bei pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.
  • Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes.
  • Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.
  • Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių.
  • Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė pirkėjas, kaina.
  • Pardavėjas užsakymus pradeda apdoroti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.

Prekių grąžinimas

Prekės grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones” (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=148061), taisyklių numatyta tvarka.